Category Archives: บทความ

กฎหมายชวนรู้! เตรียมตัวจดทะเบียนการค้า

ในยุคที่ร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด และมีการฉ้อโกงจากมิจฉาชีพมากมายทำให้ลูกค้าหลายคนหวาดกลัวการซื้อของจากร้านค้าบางประเภท ซึ่งการจดทะเบียนการค้าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านของเราได้มากยิ่งขึ้น   5 ประเภทรูปแบบธุรกิจที่มีสิทธิ์จดทะเบียนการค้าพาณิชย์ บุคคลธรรมดา หรือกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาภายในประเทศไทย   [...]

กฎหมายชวนรู้! งานไม่ตรงใจ ผู้รับเหมาไม่โอเค อยากยกเลิกสัญญาว่างจ้าง

การยกเลิกสัญญาก่อสร้างนั้นเป็นกระบวนการฃฃขอยุติสัญญาก่อสร้างที่ถูกทำขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างโครงการตามข้อกำหนดที่ระบุในหนังสือสัญญาจ้าง รวมถึงมีระยะเวลาที่กำหนดในดำเนินการทำงาน และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการสิ้นสุดงานก่อสร้าง รวมทั้งการส่งมอบงานก่อสร้างอย่างชัดเจน   การยกเลิกสัญญาก่อสร้างอาจเกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุ   การละเมิดสัญญา: หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง (เช่น การไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด ไม่ส่งมอบงานตามข้อกำหนด หรือให้งานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้) อีกฝ่ายสามารถดำเนินการยกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขในสัญญาหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [...]

กฎหมายชวนรู้! หลักเกณฑ์ขยายโรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อสร้างโรงงานฯไปแล้วและต้องการขยายโรงงานฯเพิ่มเติม ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับการขยายโรงงาน เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มประเภทกิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 คือ กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลประเทศไทยเพื่อควบคุมและกำหนดเกณฑ์ในการก่อสร้างและการดำเนินงานของโรงงานในประเทศไทย โดยเน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการและการผลิตที่จัดตั้งหรือขยายขนาดใหม่นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีร่างกฎกระทรวง 3 [...]

กฎหมายชวนรู้! ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อนำข้อมูลไปคำนวณเป็นรายจ่ายของต้นทุนสำหรับการประกอบกิจการด้วย แต่โรงงานอุตสาหกรรมในเชิงกฎหมายมีหลายประเภท ซึ่งค่าธรรมเนียมบางส่วนจึงแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีเรื่องของบทลงโทษในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย    ความหมายของโรงงานแต่ละประเภท โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักร [...]