กฏหมายชวนรู้! ระยะร่นของอาคาร

การสร้างอาคารนั้นมีกฎหมายควบคุมอาคารที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความมาตรฐานของตัวอาคารและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย “ระยะร่น” เป็นหนึ่งในข้อสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ

 

ระยะร่นคืออะไร?

ระยะห่างที่วัดจากตำแหน่งบนทางสาธารณะจนถึงแนวอาคาร ซึ่งมีทั้งการวัดจากเขตถนนและวัดจุดกึ่งกลางถนน โดยระยะร่นบ้านเดี่ยว ตึกแถว และอาคารสำนักงาน ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทอาคารและขนาดของถนน ซึ่งระยะร่นจะต้องเป็นพื้นที่ว่างจากถนนจนถึงอาคาร

 

ระยะร่นจากถนนสาธารณะ

ขอบเขตทางของถนนสาธารณะ เริ่มตั้งแต่ทางเท้าทั้งสองฝั่งและพื้นที่สำหรับการจราจร ซึ่งระยะร่นของอาคารนั้นจะพิจารณาจากความกว้างของเขตทาง ดังนี้

 • ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร
 • ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 เมตร
 • ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน 1 ใน 10 ของความกว้างถนน
 • ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร

 

ระยะร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะ

 • แหล่งน้ำขนาดกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร
 • แหล่งน้ำขนาดกว้าง 10 เมตรขึ้นไป ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 6 เมตร
 • ทะเล ทะเลสาป หรือบึงน้ำใหญ่ ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 12 เมตร

 

ระยะร่นจากแนวเขตที่ดินผู้อื่น

 • อาคารความสูงไม่เกิน 9 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร
 • อาคารความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร
 • อาคารความสูงไม่เกิน 15 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร แต่หากเพื่อนบ้านเซ็นยินยอม สามารถสร้างชิดเขตที่ดินได้
 • อาคารความสูง 15-23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร ไม่ว่าเพื่อนบ้านจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

 

ระยะร่น ที่ว่าง ถนน ตามประเภทอาคาร

แบ่งเป็นอาคาร 2 ประเภท คือ 

 1. อาคารสูง คือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป 
 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ คือ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

โดยมีรายละเอียดระยะร่นตามรายละเอียด ดังนี้

 • หน้ากว้างของที่ดินต้องกว้างอย่างน้อย 12 เมตรขึ้นไป
 • ต้องติดถนนสาธารณะที่ความกว้าง 10 เมตรที่เชื่อมไปสู่ถนนที่กว้างกว่า
 • ระยะร่นรอบอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย 6 เมตร
 • ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย
 • หากเป็นอาคารที่มีขนาดพื้นที่รวม 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีความกว้าง 18 เมตร

 

การสร้างอาคารต้องมีระยะร่นนั้นเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยไม่ให้รู้สึกแออัดเกินไป และสะดวกต่อการเข้าช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออัคคีภัยในอนาคต ดังนั้นในการก่อสร้างอาคารกฎหมายระยะร่นเป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน อาคาร หรือการต่อเติมก็ตาม หากฝ่าฝืนอาจต้องเสียค่าปรับหรือถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ

 

หากต้องการความรู้หรือปรึกษาเรื่องกฎหมาย Balance Niti Law Firm พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน สามารถติดต่อได้ที่ Line : @balanceniti และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของเราได้ที่ Facebook : Balance Niti Law Firm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *