กฎหมายชวนรู้! ปลอมแปลงเอกสารมีความผิดทางกฎหมาย

ยุคดิจิตัลมีทั้งประโยชน์และโทษพอ ๆ กัน ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้าถึงง่ายดาย และมีโปรแกรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกมากมาย กลุ่มคนหัวหมอที่นิสัยไม่ดีก็อาจจะหาประโยชน์โดยไม่ชอบได้ง่ายขึ้นเช่นกัน การปลอมแปลงเอกสารในปัจจุบันจึงทำได้ง่ายดายขึ้น โดยมีข่าวการฟ้องร้องให้เห็นผ่านตากันบ่อย ๆ ซึ่งการปลอมแปลงเอกสารนั้นมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

 

การปลอมแปลงเอกสาร คือ การเติม การตัดทอน การแก้ไขข้อความ การประทับตราปลอม หรือการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นที่หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารจริง ถือว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสาร โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

  1. ผู้ทำเอกสารปลอม 
  2. ผู้ใช้เอกสารปลอม

โดยจะได้รับโทษในการกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเหมือนกัน ดังนี้

 

โทษทางกฎหมายสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร

  • มีความผิด (ป.อาญา ม.264) จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  • เอกสารที่ปลอมขึ้นมา เป็นเอกสารสิทธิ หรือเป็นเอกสารราชการ เช่น หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน , สัญญาซื้อขาย และสัญญาเช่า จะมีความผิด (ป.อาญา ม.265) จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับ ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
  • เอกสารที่ทำปลอมขึ้นมา เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการมีความผิดตาม (ป.อาญา ม.266) 

๑. เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ

๒. พินัยกรรม

๓. ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้

๔. ตั๋วเงิน หรือ

๕. บัตรเงินฝาก

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท

  • การให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน ทำให้จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ จะถือว่ามีความผิดตาม (ป.อาญา ม.267) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ผู้ที่ใช้เอกสารปลอมเองแม้จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจะได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้ปลอมแปลงเอกสาร แม้การลงลายมือชื่อในเอกสารที่เจ้าของลายมือชื่อจะยินยอมให้ลงชื่อแทนก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน 

หากต้องการความรู้หรือปรึกษาเรื่องกฎหมาย Balance Niti Law Firm พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน สามารถติดต่อได้ที่ Line : @balanceniti และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของเราได้ที่ Facebook : Balance Niti Law Firm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *