บริการของเรา

กฎหมายคนเข้าเมือง

การให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง เช่น การขอวีซ่า และ การขอใบอนุญาตทำงาน เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ในประเทศไทย

 • การให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสารขอใบอนุญาตการทำงาน
 • การให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสารขอวีซ่า
 • NON Immigration VISA
 • NON O
 • NON B
 • NON ED
 • NON OA
 • Re-entry
 • อื่น ๆ

กฎหมายธุรกิจ

เราให้บริการ และ คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านกฎหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย

เราให้บริการ และ คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านกฎหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียน อย.
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นตัวกลางในการทำเอกสารกับทางรัฐบาล
 • บริการให้คำปรึกษาในด้านการจัดตั้งธุรกิจ
 • บริการรับรองเอกสาร
 • อื่น ๆ

กฎหมายควบคุมอาคาร

เราให้บริการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิก เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง นอกจากนั้นเรายังมีบริการออกแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และ งานควบคุมการก่อสร้าง

เราให้บริการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิก บริการทางด้านกฎหมายของเรา

 • ข้อบังคับกฎหมายอาคาร
 • ขอใบอนุญาตก่อสร้าง
 • อื่น ๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

 • การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการจดแจ้งลิขสิทธิ์ การอุทธรณ์
 • การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ
 • การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

กฎหมายธุรกิจและจัดตั้งบริษัท

 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร จดทะเบียนธุรกิจ หุ้นส่วนบริษัท ห้างร้าน ทะเบียนพาณิชย์ คณะบุคคล เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนพาณิชย์ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ของนิติบุคคล การทำหนังสือเชิญประชุม การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ จัดทำรายงานการประชุม ทำสัญญาโอนหุ้น จัดทำข้อบังคับบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล และการชำระบัญชี การตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และการขอคัดรับรองเอกสารต่างๆ ฯลฯ
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม และการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร การจดทะเบียนขออนุญาต อย. สำหรับเครื่องสำอาง อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือแพทย์ ยา น้ำดื่ม
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร การยื่นขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล แก่ผลิตภัณฑ์อาหารและยาทุกชนิด
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร การให้คำปรึกษาและทำหน้าเป็นเลขานุการในการจัดประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นบริษัท
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • การเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร รับร่างเอกสารสัญญาฯ
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร ตรวจสอบสัญญาธุรกิจ ไทย อังกฤษ
 • บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านเอกสาร รับแปลเอกสารทางกฎหมาย ไทย อังกฤษ

กฎหมายเทคโนโลยี

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฎิบัติหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริการจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารทางกฎหมาย เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว หนังสือขอความยินยอม แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตัน
 • พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์